Nieuws

Verzegelingsplicht vuilwatertanks per 1 januari

Gaat de Omgevingswet in of niet?

11:32

verzegelingsplicht vuilwatertank

Met de invoering van de Omgevingswet, en het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL), treedt de verzegelingsplicht van de buitenafvoer van een toilet of vuilwatertank in werking. En dat deze regeling er komt is meteen eigenlijk het enige de zeker is. Hoewel de invoering van de Omgevingswet op dit moment gepland staat voor 1 januari 2023, is dit nog helemaal geen zekerheid. Verwacht wordt zelfs dat dit nog eens met zes maanden uitgesteld zal worden. En misschien zelfs nog wel langer.

Besluit activiteiten leefomgeving

Maar wat betekent het Besluit activiteiten leefomgeving, en met name de verzegelingsplicht nou eigenlijk voor de pleziervaart? Het begon eigenlijk allemaal al in 2009, toen het verbod op het lozen van ongezuiverd toiletwater werd ingevoerd. Destijds zijn er op diverse plaatsen vuilwater-afzuigstations geplaatst, maar die blijken amper te worden gebruikt. Dat was voor de regering genoeg bewijs om aan te nemen dat het loosverbod op grote schaal wordt overtreden. Daarop is in 2019 een motie aangenomen voor een verzegelingsplicht van de buitenafvoer van toiletten en vuilwatertanks. Deze regeling valt onder de eerder genoemde Omgevingswet, en dat brengt ons hier. In de situatie en de onduidelijkheid waarin we nu zitten.

De zin van de verzegelingsplicht vuilwatertanks

Over de urgentie van de invoering van de verzegelingsplicht vuilwatertanks zijn de meningen verdeeld. Zo blijkt uit de Samenvatting Reacties IC Verzegeling Toiletafvoer Pleziervaart dat veel respondenten de plicht een ‘druppel op een gloeiende plaat’ vinden, van mening zijn dat de recreatievaart niet of nauwelijks vervuilt, of dat de verzegeling op grotere binnenwateren geen zin heeft. Slechts een klein deel van de respondenten staat volledig achter de verzegelingsplicht. Dat de regeling er gaat komen is een feit, stelt Peter Paternotte, die namens de Vereniging van Toerzeilers in de klankbordgroep (met o.a. het Watersportverbond) zit die hiervoor is opgezet.

Vraag om duidelijkheid

“Het blijft dus de vraag wanneer de invoering plaatsvindt. Maar ook hoe dat hele proces er uit gaat zien. Of er een overgangsperiode komt, en hoe lang deze zou zijn. Een ander probleem is de handhaving. Je wilt namelijk een manier van handhaving waarbij de controle niet aan boord plaats hoeft te vinden. Zo hoeft er niemand het schip te betreden als de eigenaar niet aanwezig is. En hoe ga je bijvoorbeeld om met zeezeilers? Op zee blijft lozen namelijk gewoon toegestaan. Het zou niet zo moeten zijn dat je maar één verzegeling per keer mag bezitten en het proces om een nieuwe aan te vragen lang en omslachtig is. Buitenlandse jachten moeten uiteraard ook aan deze wetgeving voldoen. We moeten dan wel zorgen dat zij de verzegeling makkelijk kunnen verkrijgen voor ze de binnenwateren opvaren”, aldus Paternotte.

De klankbordgroep heeft reeds in maart 2021 een voorstel ingediend waarin deze problemen aangekaart en beantwoord worden. Daar heeft de overheid tot op heden echter niet op gereageerd. En dat frustreert. “We willen graag duidelijkheid. In Amerika is zo’n regeling er allang, dus dat zou heel goed als voorbeeld kunnen dienen.” Daarnaast ziet Paternotte genoeg alternatieven voor een verzegeling. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een droog- of composttoilet. Ook alleen een urinoir (urine lozen blijft toegestaan) of het plaatsen van een zuiveringsinstallatie aan boord zijn goede alternatieven. “Die zuiveringsinstallaties zijn in Amerika al in gebruik en daar werken ze goed”, vertelt Paternotte. “Maar deze voldoen om de een of andere reden niet aan de Nederlandse regelgeving. Daarnaast zit er door de onduidelijkheid over de wetswijziging weinig beweging in de markt. De ontwikkeling van deze installaties komt daardoor geen stap verder.”

Alternatieven verzegeling
Bron: Varendoejesamen.nl

Infrastructuur verbeteren

Ook geeft Paternotte aan dat de infrastructuur van de uitzuigstations moet verbeteren als de overheid deze regeling invoert. De dichtheid van het aantal uitzuigstations is op dit moment te laag. De stations die er wel zijn, worden amper gebruikt of werken niet. Zo vertelde de havenmeester van het Friese Eernewoude aan EenVandaag dat het uitzuigstation daar slechts eens per dag gebruikt wordt. “Ik kan alleen maar vermoeden wat de eigenaren van de meeste schepen doen met hun ontlasting.” Uit reacties op een artikel dat we eerder plaatsten, blijkt inderdaad dat de uitzuigstations weinig worden gebruikt. Maar, zo stellen onze lezers, dat komt veel meer door het buitenwerking zijn van de uitzuigstations. Daarnaast worden niet alle stations beschikbaar gesteld voor openbaar gebruik. Booteigenaren met een particuliere ligplaats kunnen bij sommige jachthavens niet terecht om hun vuilwatertank te legen.

Vuilwateruitzuigstation
Vuilwateruitzuigstation

(On)gebruik vuilwateruitzuigstations

Naast een verplichting vanuit de overheid is er volgens Paternotte ook een verandering van het gedrag van de watersporters nodig. En om dit te realiseren, pleit hij met de klankbordgroep voor een overgangsfase van tenminste vijf jaar. Een dergelijke periode moet volgens Paternotte langer lopen dan de invoering van gecertificeerde waterzuiveringsinstallaties.

Over het lage gebruik van de uitzuigstations zegt Paternotte: “Dat is een beetje een kip en ei verhaal. Worden ze niet gebruikt omdat het er te weinig zijn en de aanwezige installaties vaak niet werken? Of worden er niet meer stations geplaatst omdat er weinig gebruik van gemaakt wordt?”

Die redenatie volgende zou het onbruikbaar zijn en de afwezigheid van de uitzuigstations samen kunnen hangen met het gebrek aan gebruik door watersporters. Hierdoor zou het zo kunnen zijn dat de urgentie voor de reparatie van de stations niet of nauwelijks aanwezig is. En daar kunnen watersporters wel iets tegen doen. Door te laten zien dat deze stations wél nodig zijn, door de vraag ernaar te verhogen, zal het hopelijk mogelijk zijn om er door ‘vraag en aanbod’ voor te zorgen dat deze voorziening werkend en wijder verspreid wordt aangeboden.

verzegelingsplicht vuilwatertanks
Foto: Waterrecreatie Nederland
Tags: Last modified: 29 september 2022
Sluiten