Spelvoorwaarden promotionele kansspelen en prijsvragen

Algemeen
1. Gottmer Uitgevers Groep  B.V. inclusief de daartoe behorende werkmaatschappijen, hierna te noemen GUG, statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende aan de Zijlweg 308 te 2015 CN te Haarlem, zijn van toepassing op promotionele kansspelen en prijsvragen die door GUG, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd (hierna: ‘de Actie’). Deze spelvoorwaarden zijn te vinden op http://www.zeilen.nl/spelvoorwaarden/.
2. Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. GUG verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.
3. Deelname aan de Actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.
4. Per Actie vermeldt GUG in de betreffende editie van de uitgave of op de betreffende website op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen, welke prijzen er gewonnen kunnen worden en of er aanvullende voorwaarden gelden.
5. Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of Acties kan contact opgenomen worden met GUG.

Deelname en deelnemers
1. Deelname staat open voor een iedere natuurlijke in Nederland of België woonachtig persoon, zulks met uitsluiting van werknemers van GUG en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee GUG samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende Acties en de uit te keren prijzen.
2. Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten. Een deelnemer kan slechts eenmaal meedoen per Actie, tenzij anders aangegeven.
3. Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de Actie.
4. Deelnemers onder de 16 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende Actie.
5. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan GUG ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.
6. GUG heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
7. Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een Actie. GUG behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.
8. GUG heeft het recht om een deelnemer van een Actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
9. GUG is niet aansprakelijk voor de opgave door de deelnemer van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of , voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

Prijzen
1. De trekking geschiedt geheel geautomatiseerd waarbij de prijzen geheel willekeurig worden toegekend of de winnaar(s) van prijzen of premies wordt aangewezen door een onpartijdige derde. Bij prijsvragen waaraan een jureerbare prestatie is gekoppeld, worden de inzendingen beoordeeld door een onafhankelijke jury. Nadat de uitslag bekend is, worden de prijswinnaars daarvan persoonlijk op de hoogte gesteld.
2. De te winnen prijzen worden vermeld of getoond in de betreffende uitgave of op de betreffende website. Per deelnemer, telefoonnummer dan wel (e-mail)adres wordt slechts één prijs per Actie uitgekeerd. Iedere prijs is uniek en staat op naam van de betreffende winnaar.
3. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of inwisselbaar voor een andere prijs.
4. De prijswinnaars zullen in principe uiterlijk drie maanden na de beëindiging van de Actie persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Tevens heeft GUG het recht om de winnende deelnemers met initialen, achternaam en woonplaats in de betreffende uitgave dan wel op de betreffende website bekend te maken. Over de uitslag van de Acties kan niet worden gecorrespondeerd.
5. GUG stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. GUG is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).
6. Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van GUG, tenzij anders vermeld.
7. Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door GUG dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. GUG is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.
8. GUG behoudt zich het recht voor om de Actie zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de prijzen en/of actieperiode te wijzigen dan wel te besluiten niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of compensatie voor de deelnemers.
9. Mocht aan deelname aan de Actie, inzending van materiaal (foto, video, tekst of ander werk) verbonden zijn dan verklaart deelnemer:
– bevoegd te zijn dit materiaal in te zenden en rechthebbende te zijn op dit materiaal dan wel de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het ingezonden materiaal; en
– door deelname aan de Actie doet deelnemer afstand van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten die rusten op het ingezonden materiaal (foto, video of ander werk). Deze rechten worden door deelnemer hierbij aan GUG overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.

Gegevens
1. De deelnemer geeft door deel te nemen aan de Actie aan GUG toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die GUG noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijzen.
2. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van GUG, deze zijn te vinden op https://www.zeilen.nl/privacy-en-cookies/

Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen
1. GUG kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen. Het is dan ook aan te raden om aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.
2. GUG garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die GUG aan het beheer van haar websites besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Acties deel te nemen.

Klachten
Eventuele klachten of bezwaren in verband met een Actie kan de deelnemer binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan GUG kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Gottmer Uitgevers Groep B.V., Zijlweg 308 te 2015 CN Haarlem, onder vermelding van ‘klacht promotioneel kansspel’ of door een e-mail te sturen aan klantenservice@zeilen.nl. GUG zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

Aansprakelijkheid
GUG is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen GUG niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor GUG in het leven roepen. GUG is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. GUG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

Overmacht
GUG behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. GUG kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

Intellectuele eigendom
Alle rechten waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op de Website(s) en de Actie, het format, het concept, de door GUG geplaatste content, de look & feel en de naam met betrekking tot de Actie berusten uitsluitend bij GUG en hun licentiegevers.

Toepasselijk recht
Op deze spelvoorwaarden en de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit de Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze spelvoorwaarden zijn laatste gewijzigd op 20 juni 2018.

 

Last modified: 20 juni 2018

Comments are closed.

Sluiten