Nieuws, Zeilen nieuws

Er gaat gemaaid worden….

17:08

Eind maart organiseerde de Hiswa een conferentie over de waterplantenoverlast in de Randmeren en het Ijsselmeergebied. Zonder harde data werden er afspraken gemaakt over plannen van aanpak en verantwoordelijkheden. Ruim drie maanden later is er een voorzichtig begin gemaakt aan de concrete aanpak van de problematiek voor watersporters in de betreffende gebieden. Een samenwerkingsverband van gemeenten ‘De blauwe As’ heeft budgetten en agenda’s vrij gemaakt voor het maaien van een aantal gebieden.

Problematiek
In de afgelopen jaren is de waterkwaliteit van de Randmeren en delen van het IJsselmeergebied sterk verbeterd. Het water is helder, de blauwalgen zijn nagenoeg verdwenen en waterplanten groeien welig. In met name de ondiepere delen van deze wateren is de groei echter zodanig dat er in de zomerperiode grote overlast ontstaat voor zeilers, surfers, motorbootvaarders en zwemmers. Daarnaast vormt de overmatige begroeiing met waterplanten een probleem voor jachthavens en andere watersport gerelateerde bedrijven.

Ecosysteem
Tijdens de conferentie werd het duidelijk dat maaien niet alleen op de korte termijn verstandig is voor de watersport. Ook voor het aquatische milieu dat in veel gebieden nog te maken heeft met een overschot aan plantengroei bevorderend fosfor in de bodem, is het maaien een juiste oplossing om de wildgroei aan pionierplanten te beperken. Daardoor versnelt de successie zodat andere planten, die niet tot aan het wateroppervlak groeien, ook een kans krijgen. ‘Het is een proces van de lange adem’, aldus de aanwezige biologen destijds.

Planning
De planning is om in juli te starten met het maaien; voor de Veluwerandmeren is er budget voor 50 ha; voor het Gooi- en Eemmeer gaat het om 70 ha. Omdat het budget beperkt is en dus niet alle overlast aangepakt kan worden, is het belangrijk te weten waar de problemen het grootst zijn. Watersporters, die overlast ervaren als gevolg van overmatige waterplantengroei worden opgeroepen dit te melden via info@schapveluwerandmeren.nl Dit emailadres kan gebruikt worden voor klachten, zowel op de Veluwerandmeren als op het Gooi- en Eemmeer.

 

Tags: Last modified: 31 mei 2013
Sluiten