Actueel, Nieuws

Doorvaart windmolenparken voor recreatievaart en vissers

16:37

Het voorstel om doorvaart en medegebruik van windenergieparken onder voorwaarden toe te staan, is goedgekeurd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie heeft besloten dat windmolenparken vanaf 2017 onder voorwaarden, zoals alleen bij daglicht en bij gebruik van AIS en marifoon, doorvaarbaar worden voor watersporters en andere gebruikers.

Dat is het resultaat van actieve lobby en overleg tussen de belangenbehartigers van de sector waterrecreatie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door opname van dit onderwerp in het van Nationaal Waterplan 2016 – 2021 is het traject ‘doorvaart door windmolenparken’ succesvol afgesloten.

Veiligheid op het water

WindmolensVolgens de huidige regelgeving is het verboden door de gebieden met windmolens te varen. Sommige parken bevinden zich in de nabijheid van drukke vaarroutes voor zeeschepen, waardoor risicovolle situaties kunnen ontstaan op het moment dat kleinere scheepvaart het windmolenpark moeten omzeilen. Een onwenselijke en onveilige situatie, zo vinden het Watersportverbond, het Platform Waterrecreatie en de Vereniging voor Beroeps (zeil)Chartervaart (BBZ, de zgn. Bruine Vloot).

In 2014 zijn deze partijen een lobby gestart om de windenergieparken doorvaarbaar te maken voor kleine schepen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het kabinet besloot om tot 2015 testen uit te voeren met betrekking tot de doorvaarbaarheid van windmolenparken. De positieve uitkomst van de testen resulteert nu in het daadwerkelijk wijzigen van de regels.

Nieuwe spelregels van kracht

Per 1 januari 2016 treden de nieuwe spelregels formeel in werking als onderdeel van het Nationaal Water Plan II. Omringende landen zijn Nederland al voorgegaan, zo zijn er in de meeste Engelse windparken geen belemmeringen voor de kleine scheepvaart en ook de Duitse overheid stelt parken onder voorwaarden open.

Doorvaart en medegebruik

Op dit moment is doorvaart en medegebruik van windparken op zee niet toegestaan. Verschillende gebruikers van de Noordzee zoals de recreatievaart en de (beroeps)visserij willen dat deze gebieden worden opengesteld. De afsluiting van de windparken voor deze en andere gebruikers gaat in de toekomst in toenemende mate knellen. Dit vanwege de windparkontwikkeling in het kader van het ‘Energie akkoord’, de toenemende drukte op zee en de verkleining van de visgebieden. Doorvaart en medegebruik van windparken kunnen bijdragen aan efficiënt ruimtegebruik en biedt bovendien kansen voor versterking van het duurzaam gebruik en de biodiversiteit van de Noordzee.
Het beleid is dat vanaf 2017 in principe in alle operationele windparken op zee doorvaart en medegebruik onder voorwaarden mogelijk gemaakt wordt.

WindmolenparkDoorvaart wordt mogelijk gemaakt voor kleinere vaartuigen met een maximumlengte, onder voorwaarden die handhaafbaar zijn en leiden tot een acceptabel niveau van SAR-mogelijkheden. Helaas blijven de parken wel gesloten voor sportduikers die vooral belangstelling hebben voor de onderwater fauna en flora die bij turbinefunderingen ontstaat. Medegebruik wordt mogelijk gemaakt voor recreatie en activiteiten die niet leiden tot bodemberoering en voor aquacultuur en andere vormen van duurzame energieopwekking.

In de in 2017 open te stellen operationele parken wordt gemonitord op wat de activiteiten zijn die daar plaatsvinden en in welke frequentie. In samenwerking met de betrokken sectoren start het Rijk voorafgaand aan de openstelling een voorlichtingscampagne. Op basis van monitoring en evaluatie van de vanaf 2017 opengestelde parken (gedurende twee hoogseizoenen na de openstelling) kan medio 2020 een eventuele aanpassing van de beleidsregels alsmede van de besluiten tot de instelling van een veiligheidszone plaatsvinden medio 2020.

Maatregelen en planning

Om de risico’s van dit nieuwe beleid te beperken en de voorwaarden te kunnen handhaven worden een aantal maatregelen genomen.

  • Doorvaart van de veiligheidszone rondom windparken is alleen toegestaan voor schepen met een lengte van 24 meter of minder;
  • Doorvaart van de veiligheidszone rondom windparken is alleen toegestaan gedurende de dag;
  • Doorvaart van de veiligheidszone rondom windparken is alleen toegestaan voor schepen die een AIS aan boord hebben die tijdens de doorvaart van de veiligheidszone ook in werking is;
  • Doorvaart van de veiligheidszone rondom windparken is alleen toegestaan voor schepen die een marifoon (VHF) aan boord hebben en deze ook uitluisteren en hiermee communiceren tijdens de doorvaart van de veiligheidszone;
  • Beoefenen van de duiksport is verboden binnen de veiligheidszone;
  • Binnen de veiligheidszone zijn activiteiten die een gevaar of hinder oplevert voor de exploitatie van het park verboden. Daarbij wordt iedere activiteit door derden op een afstand kleiner dan 50 meter van de windturbine als gevaarlijk en/of hinderlijk beschouwd.

 

Tags: Last modified: 24 december 2015
Sluiten