Nieuws, Zeilen nieuws

Watersportverbond en BBZ willen onderzoek bezinkputten Markermeer

12:52

In het Markermeer is al jaren lang sprake van rondzwevend slib. Dat beperkt het doorzicht van het water en dat is niet goed voor de ontwikkeling van de driehoeksmossel, die weer het voedsel is voor sommige vogelsoorten. Daarom worden er diverse experimenten uitgevoerd om wat te doen aan het veronderstelde slibprobleem. Eén van de projecten was de proef met het slibscherm, dat in 2012 voor de kust van Warder is geplaatst. Op basis van de uitkomsten van die proef wil het Ministerie van I&M nu een aantal luwtemaatregelen gaan treffen in het Hoornse Hop.

Damproblematiek
Daarbij wordt gekeken naar de aanleg van luwtedammen of luwte-eilanden op verschillende locaties. Het Watersportverbond en de BBZ hebben geconcludeerd dat alle varianten problemen opleveren voor de waterrecreatie. Sommige dammen en eilanden liggen in of dichtbij drukbevaren routes en tasten de openheid van het gebied aan; ook de bereikbaarheid van havens kan in de knel komen. En als in de luwtezones nog meer waterplanten gaan groeien dan nu al het geval is, wordt het probleem voor de watersport alleen maar groter.

Diepe putten als alternatief
Het Watersportverbond is van mening dat er wellicht een goed alternatief is door het maken van diepe putten waarin het slib kan bezinken. Op meer plaatsen in en buiten het Markermeer blijken dergelijke putten in de loop der jaren veel slib te verzamelen. Bijkomend voordeel in het Hoornse Hop is dat met het vrijkomende materiaal de dijk tussen Hoorn en Durgerdam versterkt kan worden, één van de noodzakelijke verbeterwerkzaamheden van het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier. Door de combinatie werk-met-werk kan voor beide projecten geld worden bespaard.

Actie
In een brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu pleit het Watersportverbond, mede namens HISWA Vereniging, de Vereniging voor chartervaart BBZ en Sportvisserij Nederland, ervoor om de aanleg van diepe bezinkputten serieus te onderzoeken als alternatief voor de luwtemaatregelen.
Bron: Watersportverbond

Tags: , Last modified: 10 juli 2013
Sluiten