Nieuws

Verbod op lozen toiletwater recreatievaart

Er komt een verbod op het lozen van toiletwater door de recreatievaart. Dit moet zwemmers en andere waterrecreanten beter beschermen tegen besmettingen door vies oppervlaktewater. Dat hebben staatssecretaris Van Geel (Milieu) en staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) met de sector afgesproken...

14:36

Er komt een verbod op het lozen van toiletwater door de recreatievaart. Dit moet zwemmers en andere waterrecreanten beter beschermen tegen besmettingen door vies oppervlaktewater. Dat hebben staatssecretaris Van Geel (Milieu) en staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) met de sector afgesproken.


De meeste Nederlandse recreatievaartuigen lozen het toiletwater nu nog direct in het oppervlaktewater. Dit leidt tot onnodige vervuiling van het water waar doorgaans ook andere recreanten (zwemmers) vertoeven. Wie vervuild water binnenkrijgt, kan daar ziek van worden.


Het Rijk wil de vervuiling van het oppervlaktewater zoveel mogelijk beperken. Onder meer om aan de Europese regels voor schoon oppervlaktewater te kunnen voldoen. Naast het lozingsverbod voor de recreatievaart, zijn al eerder maatregelen genomen tegen andere vervuilingsbronnen zoals riooloverstorten en de landbouw. Deze maatregelen dragen bij aan het realiseren van gezonde ecosystemen zoals de Europese Kaderrichtlijn Water dat voorschrijft.


Het lozingsverbod wordt in twee fasen ingevoerd. In 2006 gaat het verbod gelden voor nieuwe recreatieboten en in 2009 voor alle bestaande recreatieboten. Op die manier krijgen de eigenaren voldoende tijd om de juiste voorzieningen in hun boot aan te brengen. De HISWA, de Watersportverbond, de ANWB, het Interprovinciaal overleg, de Unie van Waterschappen en de Stichting Reinwater hebben tijdens het overleg hiermee ingestemd.


In feite wordt het verbod van kracht door een uitzondering op het algemene lozingsverbod uit de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren op te heffen. Deze uitzondering werd in 1974 gemaakt omdat er voor de recreatievaart op de wal onvoldoende inzamelpunten waren waar het toiletwater kon worden ingeleverd. Inmiddels telt Nederland dankzij overheidssubsidies meer dan 250 inzamelpunten in bijvoorbeeld jachthavens. Dit aantal zal de komende jaren fors toenemen als het Besluit Jachthavens van kracht wordt. Dat besluit verplicht iedere jachthaven met meer dan vijftig ligplaatsen om een voorziening voor de opvang van vuil water te hebben (ligplaatsen voor open boten niet meegerekend). In de toekomst zal er via andere wet- en regelgeving ook een verbod komen voor schepen die bedrijfsmatig worden gebruikt, zoals de chartervaart, bruine vloot, rondvaart- en partyboten.


(Bron: Ministerie van VROM)

Last modified: 3 september 2004
Sluiten