Nieuws

Dialoog over Natura 2000-gebieden

Er moet op korte termijn dialoog komen over de Natura 2000-gebieden. Dit schrijft de Regiegroep Recreatie & Toerisme Natura 2000 in een brief aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze regiegroep is een initiatief van zes recreactie- en watersportorganisaties, met als doel een evenwichtige en verantwoorde uitvoering van Natura 2000. Het uitgangspunt is respect voor bestaand en toekomstig toerisctisch-recreatief gebruik van de natuur.

11:32

In de brief aan het ministerie vraagt de regiegroep aandacht voor een aantal punten:

1. Beheerplannen moeten haalbaar en betaalbaar zijn;
2. Bestaand recreatief gebruik moet gerespecteerd en vergunningvrij blijven (conform de ‘Handreiking bestaand gebruik Recreatie en Toerisme’);
3. Er moet sprake zijn van een eenduidige effectenbeoordeling
4. De recreatiesector vraagt om een zorgvuldig planproces
5. Er wordt gepleit voor het instellen van een Steunpunt Natura 2000 ten behoeve van de participatie van maatschappelijke organisaties.

Watersport
André Vink, directeur van de Hiswa Vereniging, wil de belangen voor de watersport veilig stellen. "Heel veel watersportgebieden vallen in Natura-2000-gebieden. Bijna per definitie varen we in kwetsbare gebieden", zegt Vink. "We begrijpen dat je niet zomaar overal mag varen. Regels over soorten boten en motoren in bepaalde gebieden, je staat altijd wel ergens onder druk. We begrijpen de regels, maar het moet niet doorschieten in de idiotie." Vink noemt ook de complexe mix van consumentenbelangen en bedrijfsbelangen. "Als watersporter wil je zo vrij mogelijk zijn in je vaargebied, maar als bedrijf is het erg vervelend als je niet kunt uitbreiden omdat je in een Natura 2000-gebied zit."
"Het heeft alles te maken met de complexe herindeling van Nederland. We moeten daarbij zijn als Hiswa, anders worden we als sector gewoon overgeslagen. We kunnen niet meer zonder meer roepen dat we er tegen zijn. We zijn een volwassen, volwaardige sector, die om een ander soort professionaliteit vraagt."

Natura 2000-gebieden
De Natura 2000-gebieden zijn speciale zones voor beschermde dier- en plantsoorten. Met deze gebieden wil de Europese Unie in 2010 een netwerk van natuurgebieden gemaakt hebben door het nemen van maatregelen. Die zijn nodig om een gunstige staat van instandhouding van plant- en diersoorten en hun leefomgeving te realiseren. Daarom worden er nu stappen ondernomen om te komen tot effectieve en efficiënte planprocessen. De recreatie- en watersportsector gaan hierbij een actieve en belangrijke rol speelt. Joep Thönissen, woordvoerder namens de Regiegroep, wil in dialoog met de minister. “De duidelijkheid die we vragen, spoort met het bereiken van de doelstellingen van Natura 2000. Als belangenorganisaties zijn we primair gericht op het helpen creëren van voldoende vertrouwen in de totstandkoming van evenwichtige beheerplannen. Hier is iedereen bij gebaat. Maar hiervoor moet er nog wel iets gebeuren.”

Regiegroep
De Regiegroep bestaat uit HISWA Vereniging, Koninklijk Horeca Nederland, RECRON, ANWB, het Nederlands Platform voor Waterrecreatie en Sportvisserij Nederland. Via het onderstaande e-mailadres kunt u een toelichting op bovengenoemde punten aanvragen.

communicatie@recron.nl

Last modified: 1 februari 2008
Sluiten