Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Ruim 3 miljoen subsidie voor De Alde Feanen

11:09

De Alde Feanen (c) Peter Elenbaas

Natuurgebied De Alde Feanen krijgt  3,2 miljoen euro subsidie vanuit Europa. De provincie Fryslân deed in september 2012 namens provincie, Gemeente Boarnsterhim, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en STOWA een aanvraag. De vijf partijen stellen ook ruim 3 miljoen euro beschikbaar. De investering is bedoeld om de waterkwaliteit, de variatie in plant- en diersoorten en de bevaarbaarheid van het gebied te verbeteren.

De Alde Feanen Investeren in de natuur

De subsidie maakt het mogelijk  een groot aantal maatregelen te nemen om de waterkwaliteit en het leefgebied voor dieren in de Alde Feanen te verbeteren. Een aantal niet bevaarbare plassen in het midden van het gebied wordt tijdelijk droog gezet. Wanneer er weer riet groeit, worden deze voormalige polders langzaam weer onder water gezet. De oever van de Grutte Krite krijgt oeverbescherming, waardoor achter de oever rietvelden ontstaan.

In de zogenoemde petgaten komt door middel van baggeren meer ruimte voor waterplanten. In de zomer wordt het water in de petgaten doorgespoeld en de verdwenen waterplanten opnieuw geplant. Ruim 25 hectare verouderd veenmosrietland wordt verwijderd. Hierdoor kan er nieuw veenmosrietland ontstaan. Op 30 hectare blauwgrasland wordt het water gefilterd voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

Alde Feanen aantrekkelijker voor watersporters

Met het project kijkt de gemeente ook naar verbetering van de bevaarbaarheid van het gebied. In de bevaarbare delen van de wateren wordt gebaggerd. Aanvullend op deze aanvraag wordt er ook gebaggerd in de gemeentelijke vaarwegen. Door verbetering van de waterkwaliteit, meer variatie in het landschap en de grotere bevaarbaarheid wordt De Alde Feanen aantrekkelijker voor watersporters. Aldus Het Friese Merenproject.

De aanvraag van de subsidie is opgesteld onder regie van Het Friese Merenproject. Het projectbureau is in belangrijke mate ondersteund door  de Dienst Landelijk Gebied en de Gebiedscommissie Alde Feanen.

Last modified: 3 juni 2013
Sluiten