Nieuws

Geen meldplicht voor Benelux-onderdanen

Er was vorig jaar nogal wat ophef over de nieuwe Vreemdelingenwet. Bij het begin van het nieuwe zeilseizoen komt dit weer bovendrijven. Moeten zeilers zich bij de autoriteiten melden bij het verlaten of binnenvaren van de Nederlandse zeehavens? Moeten we bemanningslijsten invullen, afgeven, stempels halen en mogen we dan pas gaan?
Zeilen ging op zoek en vond onverwachte antwoorden...

15:13

Er was vorig jaar nogal wat ophef over de nieuwe Vreemdelingenwet. Bij het begin van het nieuwe zeilseizoen komt dit weer bovendrijven. Moeten wij ons bij de autoriteiten melden bij het verlaten of binnenvaren van de Nederlandse zeehavens? Moeten we bemanningslijsten invullen, afgeven, stempels halen en mogen we dan pas gaan? Nee, dat hoeft niet. Moeten we paspoorten meenemen op een tochtje buitengaats? Ja, dat moet wel. Ook al gaat u maar even de zee op.

In nummer 10 van Zeilen van vorig jaar kon u lezen dat u op grond van de nieuwe Vreemdelingenwet een meldplicht hebt als u een Nederlandse zeehaven binnenvaart of verlaat. Volgens de toen geraadpleegde instanties moet er een lijst van opvarenden (in drievoud) aan boord zijn en dient elk bemanningslid een legitimatiebewijs bij zich te hebben. Bij het verlaten of binnenvaren van een Nederlandse haven moet de schipper zich melden bij een grensdoorlaatpost.
Een recent telefoontje naar Jan Bosma, Hoofd Grensbewaking van de Staf van de Koninklijke Marechaussee in Den Haag, om de regels nog even op een rijtje te zetten, geeft echter een verrassende wending aan het hele verhaal.
Zijn uitleg: ‘als u onderdaan bent van de Benelux en u alleen onderdanen van de Benelux aan boord hebt, bent u niet verplicht om u te melden bij een grensdoorlaatpost. U hebt dan ontheffing op grond van lid 2 van artikel 4.4 van het Vreemdelingenbesluit, een onderdeel van de Vreemdelingenwet. Wel bent u verplicht om bij een controle door de Marechaussee aan te tonen welke identiteit u en uw bemanningsleden hebben. Dat betekent dat iedereen aan boord een paspoort of identiteitskaart – geen rijbewijs, want daaruit blijkt uw Nederlanderschap niet – bij zich moet hebben en desgewenst moet tonen.’ Even heen en weer naar België of even een dagtochtje buitengaats kan dus niet zonder paspoort. Verder bent u niets verplicht in de zin van de Vreemdelingenwet.

Vreemdeling
Anders wordt het als u een niet-onderdaan van de Benelux, aan boord hebt. Dan geldt de regeling om u te melden bij een grensdoorlaatpost wel. In het juninummer van Zeilen leest u wat u dan moet doen.

Ook bij autoriteiten blijkt de regeling tot misverstanden te leiden. Het kan dus zijn dat u erop aangesproken wordt. Om u te helpen heeft Zeilen de betreffende tekst uit het Vreemdelingenbesluit hieronder afgedrukt.
Het laat niet onverlet dat uw scheepspapieren in orde dienen te zijn en dat u bij eventuele controle door de Marechaussee moet kunnen aantonen dat het schip van u is en dat u alleen Benelux-onderdanen aan boord hebt.
Mocht u willen weten waar de grensdoorlaatposten zich bevinden, kunt u deze vinden op www.dutch-immigration.nl.

Uittreksel uit het Vreemdelingenbesluit

Hoofdstuk 4. Grensbewaking, toezicht en uitvoering

Afdeling 1. Grensbewaking
Paragraaf 1. Voorzieningen in het belang van de grensbewaking

Art. 4.4. Reizen langs doorlaatpost
1.De vreemdeling die Nederland in- of uitreist via een buitengrens, begeeft zich langs een grensdoorlaatpost aan de buitengrens, binnen de tijd dat deze is opengesteld, en vervoegt zich aldaar bij een ambtenaar, belast met de grensbewaking. Onze Minister kan hiervan ontheffing verlenen.
2. Het voorgaande lid geldt niet voor Benelux-onderdanen.

Toelichtingen
In de tweede plaats wordt een uitzondering gemaakt indien een verdrag of een volkenrechtelijk besluit daarvoor basis biedt. Om die reden heeft het tweede lid betrekking op Benelux-onderdanen. Dit zijn onderdanen van een staat die partij is bij het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (zie artikel 1). Benelux-onderdanen zijn ingevolge artikel 3 van de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake de tenuitvoerlegging van de artikelen 55 en 56 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (overeenkomst van 19 september 1960, Trb 1960, 135 en Trb. 1963, 164). Zij zijn niet verplicht zich langs een grensdoorlaatpost te begeven. Deze bepaling gaat vóór op de SUO, ingevolge welke de vreemdeling zich altijd langs een doorlaatpost dient te begeven. Artikel 3, eerste lid, van de SUO laat daartoe ook ruimte, omdat het bepaalt dat de vreemdeling in beginsel daartoe verplicht is.
(Pagina 186 Nota van Toelichting bij het Vreemdelingenbesluit 2000, Stb. 497)

Last modified: 4 september 2007
Sluiten