Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee opgesteld

15:51

Foto: Cees Tettero

Door de Waddenprovincies Friesland, Groningen en Noord-Holland is samen met havengemeenten, Rijk, natuurorganisaties en watersportsector een Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee opgesteld. De partijen kwamen vrijdag 17 januari in Den Oever bijeen om het actieplan te ondertekenen. Het plan moet zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van natuur en vaarrecreatie op de Waddenzee. Daarbij willen de partijen zorgen voor een passende ontwikkeling van jachthavens aan de Waddenzee. Het uitgangspunt is een verantwoorde omgang met het Wad.

Wadden

Bewustwording van het Wad

Vaarrecreanten moeten meer bewust zijn van de aanwezige natuur en de effecten op de natuur wanneer zij op het Wad verblijven. Door een combinatie van zowel Waddenbrede voorlichtings- en educatieactiviteiten als toezichts- en handhavingsmaatregelen willen de partijen hier gezamenlijk invulling aan geven. Uitgangspunt vormt de te actualiseren Erecode “Wad ik heb je lief” met “spelregels” voor een verantwoorde omgang met het Wad.

Gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland: ‘Het Wad toont zich altijd een goede gastheer en verdient het om met respect door haar gasten te worden behandeld. Ik ben bijzonder trots op alle betrokken organisaties die met elkaar bereid zijn te werken naar een goede balans tussen natuur en recreatie op het Wad. Dit UNESCO werelderfgoed heeft unieke waarden die je moet kunnen blijven beleven.”

Proefprojecten

Op enkele kwetsbare plekken op het Wad, zijn proefprojecten in het plan opgenomen. De projecten moeten problemen tussen kwetsbare natuur en recreatievaart wegnemen. Gedurende de proef moet toezicht op het proces leiden tot een goede balans tussen natuur en vaarrecreatie. De ervaringen uit deze testprojecten benutten de partijen voor de aanpak van andere kwetsbare plekken op het Wad.

Jachthavens                             

In het actieplan is verbetering en uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de jachthavens langs de Waddenzee opgenomen. De plannen moeten zowel bijdragen aan de toeristische positionering van de havens als de verbetering van de natuur en de beleving van de Waddenzee. Zo is voor de ontwikkeling van de haven van Den Oever de koppeling gelegd met de ontwikkeling van de kwelder Oeversche Schor.

Gezamenlijk plan

Het actieplan is een vervolg op het afgeronde convenant vaarrecreatie Waddenzee (2007-2012). Bij de evaluatie van dit plan is geconstateerd dat een samenhangende ontwikkeling van natuur en vaarrecreatie op de Waddenzee structurele aandacht vraagt. Belangrijkste aanbeveling was om tot een gezamenlijk plan te komen van overheden, natuur- en watersportorganisaties. Het actieplan geeft hier invulling aan.

Fotografie: Stijn Tettero

Last modified: 18 januari 2014
Sluiten