Navigatie

De nieuwe scheepvaartroutes langs de Noordzeekust

15:09

Nederland en België werken samen aan nieuwe scheepvaartroutes langs de Nederlandse- en Belgische Noordzeekust. In dit druk bevaren stuk zee, waren voor bepaalde vaargebieden nog geen vaste routes vastgesteld. Rijkswaterstaat en de Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer slaan de handen ineen om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren. Met ingang van 1 juni 2017 om 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden de nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee.

Nieuwe scheepvaartroutes

De nieuwe vaarroutes vullen gebieden zonder routering op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat. De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de kans op milieuverontreiniging verkleint. Verhinderende activiteiten zijn verboden op de nieuwe routes, wat de doorstroming moet bevorderen.

De nieuwe routering geeft aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door Nederlandse windparken weer. Om de veiligheid te vergroten komt er een scheiding tussen inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorg gebieden en verkeersscheidingsstelsels. In de drukke gebieden worden nieuwe voorzorg gebieden aangelegd. Ook komen er nieuwe ankergebieden.

Nieuwe zeekaarten

Nieuwe (gedrukte) zeekaarten en ENC’s worden vanaf medio april 2017 gepubliceerd en zijn via de gebruikelijke kanalen te koop. Voor de invoering van de nieuwe routering zijn fysieke aanpassingen op zee nodig. Voorafgaand aan en tijdens het plaatsen van deze vaarwegmarkering wordt het scheepvaartverkeer geïnformeerd door Berichten aan Zeevarenden (BaZ) en navigatieberichten van de Kustwacht

Nieuwe regels voor varen in windparken

Naast het vastleggen van de nieuwe routes, hebben België en Nederland afspraken gemaakt over de doorvaart van windparken. Het Rijk moet werkzaamheden uitvoeren om de openstelling veilig, handhaafbaar en uitvoerbaar te kunnen realiseren. Rijkswaterstaat heeft de streefdatum van 1 april 2017 genoemd, mogelijk is het vanaf dan voor vaartuigen kleiner dan 24 meter toegestaan om onder voorwaarden door Nederlandse windparken te varen. Totdat Rijkswaterstaat een officiële datum heeft vastgesteld is het verboden om door de windmolenparken te varen. In de proefperiode van twee jaar worden de veiligheidszones van 500 naar 50 meter gebracht. Rond transformatorstations blijft een veiligheidszone van 500 meter van kracht. In het Nederlandse windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen waarin schepen kleiner dan 45m mogen varen. Alle Belgische windparken zijn gesloten voor doorvaart.

 

Tags: Last modified: 16 maart 2021
Sluiten