Bestemmingen

Zeilen in topnatuur: hier mag het

16:00

Het is jaarlijks op 21 mei Europese Natura2000-dag. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waar bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving worden beschermd om de biodiversiteit te waarborgen. Nederland telt 161 van die aangewezen Natura 2000-gebieden. Wij hebben het voorrecht dat er een aantal van die Natura2000-gebieden zijn waar we doorheen mogen varen!

Planten en dieren hebben geen erg in landsgrenzen en daarom is het belangrijk om natuurbescherming op Europese schaal aan te pakken. Dat voorkomt dat de natuur in Europa steeds meer hetzelfde wordt. Voor elk Natura 2000-gebied is een beheerplan opgesteld en daarin staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Rijkswaterstaat is voortouwnemer van 24 gebieden. Welke dat zijn en waar wij doorheen kunnen varen, lees je hieronder.

© Luka Peternel/CC BY-SA 4.0

Deltawateren

De Deltawateren zijn de grote wateren in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. De Grevelingen, Haringvliet, Hollands Diep, Oosterschelde, Oude Maas, Veerse Meer en Westerschelde & Saeftinghe zijn daar aangewezen als Natura 2000-gebieden. Deze wateren bevatten natuurwaarden die van groot belang zijn voor heel Europa en daarbuiten. Denk aan grootschalige getijdennatuur met geulen, slikken, platen en schorren maar ook grote zoet- en zoutwatermeren, duinen en natte graslanden achter lange dijken.

IJsselmeergebied

Rust, ruimte en een rijke natuur zijn kenmerkend voor het IJsselmeergbied. Kortom: een aantrekkelijk gebied om te recreëren. Om deze waarden te behouden, zijn in het IJsselmeergebied het Eemmeer, Gooimeer, IJsselmeer, Ketelmeer, Vossemeer, Markermeer, IJmeer, Veluwerandmeren en Zwarte Meer als Natura 2000-gebieden aangewezen. Hoe vaak heb jij al op één van deze bijzondere wateren de zeilen gehesen?

Noordzeekustzone

Het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone omvat de hele noordelijke kuststrook: van het Bergen tot aan de Eems boven Rottum. De Noordzeekustzone bestaat uit de open zee, zeegaten tussen de Waddeneilanden, zandbanken en platen voor de eilanden en strandvlaktes op de eilanden.

Vlakte van de Raan

Voor de monding van de Westerschelde ligt de Vlakte van de Raan. Dit is een zeegebied met een oppervlakte van 175 km². Deze plek verbindt de Voordelta met de grens met België en de Vlakte van de Raan is de overgang van open zee naar de Westerschelde. De sterke stromingen en verschillen in eb en vloed zorgen voor waardevolle aan- en afvoer van voedingsstoffen. Het gebied kent daardoor een gevarieerd bodemleven en is de leefomgeving van bodemdieren, zeezoogdieren en vissen.

Voordelta

De Voordelta grenst aan diverse andere Natura 2000-gebieden: Voornes Duin, Duinen van Goeree & Kwade Hoek, Kop van Schouwen, Manteling van Walcheren, Vlakte van de Raan en de Deltawateren (zoals je bij het eerste gebied kunt zien). In de Voordelta leven de gewone en de grijze zeehond. De jongen van de zeehonden komen ter wereld op de platen. De zeehonden gebruiken de platen ook om te rusten, van de zon te genieten, hun vacht te laten drogen en zichzelf van een nieuw vachtje te voorzien.

Waddenzee

De Waddenzee, ook  een Natura2000-gebied, is het grootste intergetijdengebied ter wereld en staat daarnaast eveneens op de werelderfgoedlijst. Hier is het belangrijkste doel om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan en de natuurlijke dynamiek zoveel mogelijk haar gang te laten gaan. Om deze redenen worden menselijke activiteiten, zoals visserij, recreatie en baggeren, verder verduurzaamd. Hierdoor kan de diversiteit binnen de leefgebieden zich nog beter ontwikkelen. Dit is goed voor het aantal soorten en de levenskwaliteit.

Omslagfoto: ©

Last modified: 21 mei 2021
Sluiten