Actueel, Nieuws

Holwerd steeds dichter bij de zee

12:01

unnamedDe haalbaarheid van het project Holwerd aan Zee wordt overwegend als positief beoordeeld. Dit blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en het Deltaprogramma Waddengebied. Het onderzoek om het Friese dorp aan zee te krijgen richtte zich op drie criteria; duurzaamheid, samenwerking en financiële en maatschappelijke haalbaarheid.
Op alle criteria scoort het project overwegend positief. Wel blijkt dat de financiële haalbaarheid afhankelijk is van de mate waarin enerzijds kosten kunnen worden bespaard op het baggeren van de vaargeul en anderzijds de toename van de opbrengsten uit recreatie en toerisme. Omdat deze cruciaal zijn voor het slagen van het plan, beveelt de haalbaarheidsstudie aan op deze punten het plan verder door te rekenen.

Het haalbaarheidsonderzoek is tijdens een symposium gepresenteerd aan circa 200 belangstellenden in de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) van Holwerd. Dorpsbewoners en ondernemers uit de regio kregen gisteravond nog een toelichting op de plannen.

De kern van het plan “Holwerd aan Zee” is om dit historische dorpje weer aan het water te leggen. Dit moet gerealiseerd worden door een opening in de dijk, zodat er weer een rechtstreekse verbinding is met de Waddenzee. Cruciale onderdelen in het plan zijn het valmeer, de mogelijkheid om de kosten voor het baggeren flink te reduceren. Daarnaast is het concept Hotel Holwerd, waarbij de hotelkamers in verschillende panden kriskras door het historisch centrum zijn verspreid, onderdeel van het totaalplan.

Financiële kant

In het onderzoek is ook een raming van de kosten gemaakt op basis van een voorlopige schets. Daar zijn 15 werkzaamheden in opgenomen, zoals: de aanleg van een dijklichaam en een valmeer, de aanleg van een promenade, zes bruggen, nieuwe vaarwegen en een ontsluitingsweg van Holwerd naar de pier. In totaal worden de aanlegkosten van Holwerd aan Zee geraamd op 148 miljoen euro.

”De kosten zijn één kant van het verhaal”, nuanceert procesbegeleider Canisius Smit namens het Programma naar een Rijke Waddenzee. “Het plan levert ook geld op. Uit onderzoek van Witteveen+Bos blijkt dat de baten de kosten net overtreffen. Vooral de besparing op de baggerkosten voor de vaargeul naar Ameland kan geld opleveren. Maar het gaat hier om een voorzichtige inschatting met onzekerheidsmarges. Toch zijn de eerste berekeningen interessant genoeg om het plan nader te onderzoeken.”

In de aanbevelingen van het onderzoek staat dat er een budget van circa 3 miljoen euro moet vrijkomen om de plannen verder door te rekenen. Dit zou moeten worden gedaan door de meest belanghebbende partijen. Verder waarschuwen de onderzoekers voor cherry-picking, omdat de kracht van Holwerd aan Zee ligt in het totaalpakket.

Rijke Waddenzee en Deltaprogramma

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en het Deltaprogramma hebben opdracht gegeven voor dit onderzoek omdat zij een meerwaarde verwachtten op het gebied van kustveiligheid en/of natuur. Die meerwaarde zit voor natuur bijvoorbeeld in de creatie van brakwaternatuur, vogeleilanden en vispassages. Qua kustveiligheid zijn er mogelijkheden in de ontwikkeling van ondermeer kwelders en schelpdierbanken. Zo blijft de kustverdediging klimaatbestendig. Hoewel deze doelen kunnen meeliften op Holwerd aan Zee zijn dit geen cruciale peilers.

 

Last modified: 11 februari 2015
Sluiten