Nieuws

Groeibeperkingen Waddenhavens

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker van VROM ingestemd met het concept aangepast deel 3 Planologische Kernbeslissing (PKB) Derde Nota Waddenzee. Centraal hierin staat de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap.

12:34

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker van VROM ingestemd met het concept aangepast deel 3 Planologische Kernbeslissing (PKB) Derde Nota Waddenzee. Centraal hierin staat de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap.


In de PKB is het ruimtelijke beleid voor het Waddenzeegebied vastgelegd voor de komende tien jaar met een vooruitblik naar 2030. Er zijn doelen en keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied als het gaat om landschap, archeologie, veiligheid en bereikbaarheid.


Waddenhavens
Zo valt te lezen dat uitbreiding van bestaande havens en bedrijventerreinen in de Waddenzee alleen landinwaarts is toegestaan. Aanleg van nieuwe havens en bedrijventerreinen in of direct grenzend aan de Waddenzee mag niet. Het aantal ligplaatsen voor de recreatievaart in de bestaande havens mag maximaal 4.400 bedragen. En in de toekomst zijn waterskiën en jetskiën of andere vergelijkbare gemotoriseerde activiteiten verboden.


Turbines
Er mogen geen windturbines worden geplaatst in de Waddenzee. Plaatsing van windturbines nabij de Afsluitdijk is ongewenst. Gelet op het belang dat het kabinet hecht aan windenergie is een onderzoek aangekondigd op welke manieren windturbines nabij de Afsluitdijk en de Houtribdijk landschappelijk verantwoord mogelijk zouden kunnen zijn. Plaatsing in de nabijheid van de Waddenzee zal van geval tot geval worden beoordeeld.


Gas
Nieuwe opsporing en winning van gas onder de Waddenzee wordt onder strikte voorwaarden mogelijk gemaakt. De randvoorwaarden worden uitgewerkt zoals voorgeschreven in de Mijnbouwwet en in de vergunningverlening op grond van de natuurbeschermingswet 1998.


Kokkels
Mechanische kokkelvisserij is niet meer toegestaan. De handmatige kokkelvisserij wel. Het handmatig rapen van schelpdieren voor eigen gebruik is toegestaan tot een maximum van 10 kilo per persoon per dag. Met het commercieel rapen van Japanse oesters wordt een kleinschalig experiment gestart.


Instemming
Naar verwachting wordt voor de zomer 2006, na verwerking van de inspraak, het aangepaste deel 3 van de PKB Derde Nota Waddenzee naar de Tweede Kamer gestuurd. Na instemming van de Tweede- en Eerste Kamer wordt de PKB deel 4 uitgebracht en is de Planologische Kernbeslissing formeel van kracht.

Last modified: 7 september 2006
Sluiten