Nieuws

Watersport krijgt minder last van Natura 2000

Begin februari gaf de Regiegroep Recreatie & Toerisme Natura 2000 al aan dat ze dialoog wilde over de Natura 2000-gebieden. Nu komt er een vervolg aan het verhaal.

14:13

Naar aanleiding van bezwaren van onder andere deze regiegroep heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten dat er op prvincionale schaal naar de aangewezen gebieden gekeken moet worden. Voor Rijksgebieden zoals het IJsselmeer geldt dit niet.

Quickscan
Het ministerie van LNV is nu bezig om een ‘quickscan’ op te zetten. Zo kan er duidelijkheid komen over hoe gebieden nu gebruikt worden. Uit deze quickscan moet blijken of een activiteit in de huidige situatie toegestaan is, of er een vergunning aangevraagd moet worden, of dat de activiteit niet is toegestaan. Hierdoor zijn de meeste watersportactiviteiten al toegestaan zonder dat extra maatregelen of vergunningen nodig zijn. Door de quickscan kan er rekening gehouden worden met het opstellen van beheerplannen. Naar verwachting zorgt de quickscan, samen met de wijziging in het opstellen van de beheerplannen er voor dat de huidige watersportactiviteiten ook in de nieuwe situatie toegestaan zijn.

Natura 2000-gebieden
De Natura 2000-gebieden zijn speciale zones voor beschermde dier- en plantsoorten. Dit betreft 162 gebieden in Nederland en tweederde van deze gebieden bestaat uit wateroppervlak. Met de maatregelen die de Europese Unie wil nemen moet een gunstige staat van instandhouding van plant- en diersoorten en hun leefomgeving te realiseren zijn.

Tekst: José de Jong
Foto: Jan van der Straaten

Last modified: 10 maart 2008
Sluiten